Τεχνολογίες πληροφορικής στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου

Το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου αποτελεί ένα σύγχρονο και ανεπτυγμένο δίκτυο πιστωτικών ιδρυμάτων, οργανωμένων με βάση τα διεθνή πρότυπα, που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση φυσικών και νομικών προσώπων. Ο κλάδος έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις σε συστήματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, αυξάνοντας την αποδοτικότητα αλλά και παρέχοντας ολοένα και περισσότερες δυνατότητες στην υλοποίηση μίας συναλλαγής.6780720740_856658a7e9_b

Στην Κύπρο σήμερα είναι δυνατόν κανείς να χρησιμοποιήσει e-banking για να πραγματοποιήσει ένα σύνολο συναλλαγών, μέσω του κινητού ή του ηλεκτρονικού του υπολογιστή, όπως να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς του, να πραγματοποιεί πληρωμές, να προβαίνει σε κινήσεις χρηματοδότησης εμπορίου online ή να κάνει ηλεκτρονική επεξεργασία μισθοδοσίας. Παράλληλα, η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών έχει επεκταθεί μέσω διάφορων εφαρμογών και με χρήση «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων όχι μόνο σε διαδικτυακές συναλλαγές και σε καταστήματα, αλλά πρόσφατα έως και σε ταξί. Δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αποτελούν εύκολη, γρήγορη και ασφαλή μέθοδο πληρωμών, κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος ιδίως μετά από την επιβολή του ελέγχου κεφαλαίων κίνησης, καθώς ο συναλλασσόμενος απαλλάσσεται από την ανάγκη χρήσης φυσικού χρήματος.

Επόμενο βήμα στον ψηφιακό κόσμο είναι η αναγνώριση της ψηφιακής υπογραφής για μία σειρά συναλλαγών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό (τραπεζικό) τομέα. Η αναγνώριση της ψηφιακής υπογραφής αποτελεί ένα ορόσημο για την επέκταση των τεχνολογιών πληροφορικής, καθώς η ψηφιακή ταυτοποίηση δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφάλειας και κατά συνέπεια επιτρέπει την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών εκεί που ως σήμερα κρινόταν απαραίτητη η φυσική παρουσία του ατόμου. Κάτι τέτοιο είναι αξιοποιήσιμο όχι μόνο από φυσικά πρόσωπα αλλά ιδιαίτερα από επιχειρήσεις, για τις οποίες θα υπάρχει σημαντική μείωση του χρόνου αλλά και του κόστους των συναλλαγών.

Σε μία χώρα η οποία αποτελεί κέντρο οικονομικής δραστηριότητας για μεγάλο αριθμό εταιρειών, όχι μόνο εγχώριων αλλά και ξένων, και η οποία μπορεί ως έδρα να υποδεχτεί ενόψει Brexit ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις, είναι σημαντική τομή η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στον δημόσιο αλλά και στον τραπεζικό τομέα, ως ένα ακόμα κίνητρο μετεγκατάστασης.

Leave a Reply